Zajęcia edukacyjne

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Plan zatwierdzono na radzie pedagogicznej dnia 30.08. 2019 r.

Plan dydaktyczno-wychowawczy zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej.

OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

 • Statut Przedszkola

 • Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/19

 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2019/20

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) ze zm.

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) ze zm.

 • Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.)

 • Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611 ze zm.)

 • Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…) (Dz. U. poz. 356 ze zm.)

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych… (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1578 ze zm.)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. , poz. 1591 ze zm.)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U., poz. 1055)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502 ze zm.)

 • Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 325)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

słońce